Tietosuojaseloste

Tämä on FD Education Finland Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu: 10.1.2023.

1. Rekisterinpitäjä

FD Education Finland Oy
Y-tunnus 3206569-3
Peuranpolku 10, 70910 Vuorela
050 324 6845

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mikko Perttinä
Peuranpolku 10, 70910 Vuorela
050 324 6845

3. Rekisterin nimi

Fitnessdecathlon.fi sivuston asiakas- ja käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

FD Education Finland Oy käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain mukaisella tavalla. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpitäminen, kehittäminen ja hallinta sekä asiakkaan ja FD Education Finland Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteutuminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa ja joiden keräämiseen asiakas tai alaikäisen asiakkaan huoltaja on antanut suostumuksen. Yrityksen tuotteen eli monipuolisuusanalyysin saamiseksi rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

– nimi* tai tunniste, ikä, sukupuoli, **sähköpostiosoite, asuinmaakunta, henkilön harrastama(t) urheilulaji(t)

* Nimi kerätään vain siinä tapauksessa, mikäli asiakas haluaa saada monipuolisuusanalyysiraportin omalla nimellään.
** Sähköpostiosoitteen antaminen rekisteriin on vapaaehtoista. Asiakas antaa tämän tiedon, mikäli haluaa tulokset ja monipuolisuusanalyysiraportin lähetettävän sähköpostiinsa.

Yhteydenottolomakkeen kautta rekisterin pitäjä kerää seuraavat tiedot:

– nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

6. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Personoituja, yksittäiseen henkilöön liittyviä, tunnistettavissa olevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan tietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

8. Mihin tarkoituksiin tietoja käytetään

Tietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen liittyen. Tietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Analytiikkatietoja käytetään monipuolisuusanalyysi-palvelun käytön ja toimivuuden analysoinnissa ja tilastoinnissa sekä palvelun laadun kehittämisessä.

9. Tietojen säilytys

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Kävijäseuranta

Sivustolla käytetään Google Analyticsia kävijäseurantaa ja sivuston käytettävyyden parantamista varten. Google Analytics voi tallentaa käyttäjän kovalevylle väliaikaisia ja pysyviä evästeitä. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta.

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetusten avulla. Tämä tapahtuu tavallisesti Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa. Verkkoselaimen asetuksista voit myös tyhjentää selaimen tallentamat evästeet.

Kävijäseuranta (Google Analytics) perustuu anonyymiin dataan, jota tarkastellaan yhteenvetotasolla. Google Analytics tallentaa vierailuista esimerkiksi ladattujen sivujen osoitteet ja otsikot, tiedon klikatuista linkeistä, sivulla vietetyn ajan, selaimen nimen ja version, käyttöjärjestelmän ja tietoa näytöstä. Google Analytics ei tallenna esimerkiksi IP-osoitetta tai puhelimen MAC-tunnistetta. Mikäli haluat estää Google Analyticsia keräämästä tietoa lukemistasi sivuista, voit käyttää Google Analytics Opt-Out -laajennusta. Muiden seurantakoodien blokkaamiseen voit käyttää esimerkiksi Ghostery-laajennusta.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

FD Education Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta liiketoimintansa kehittämisen nojalla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Tietosuojapyyntö

Tietosuojapyynnöllä voit pyytää rekisterinpitäjää toimittamaan sinua koskevat rekisteröidyt tiedot tai tarvittaessa pyytää tekemään korjauksia omiin tietoihisi.