SEKRETESSPOLICY

Detta är FD Education Finland Oy:s register- och dataskyddspolicy i enlighet med personuppgiftslagen (10 § och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Utfört: 10.1.2023.

1. REGISTERANSVARIG

FD Education Finland Oy
FO-nummer 3206569-3
Peuranpolku 10, 70910 Vuorela
+358 50 324 6845

2. DEN PERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRET

Mikko Perttinä
Peuranpolku 10, 70910 Vuorela
+358 50 324 6845

3. NAMNET PÅ REGISTRET

Fitnessdecathlon.fi webbplats kund- och användarregister

4. RÄTTSLIG GRUND OCH SYFTE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

FD Education Finland Oy behandlar personuppgifter endast i enlighet med lagen. Syftet med behandlingen är att upprätthålla, utveckla och hantera kundrelationen och att verkställa kundens och FD Education Finland Oy:s rättigheter och skyldigheter.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är följande, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (senare ”GDPR”):

  1. den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål (artikel 6.1 a i GDPR);
  2. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder före avtalets ingående på begäran av den registrerade (GDPR art. 6 art. 1.b);
  3. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR). Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse enligt ovan grundar sig på ett relevant och lämpligt förhållande mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, vilket följer av att den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige, och där behandlingen utförs för ändamål som den registrerade rimligen kunde ha förväntat sig vid tidpunkten för insamling av personuppgifterna och i samband med detta lämpliga förhållande.

 

5. INNEHÅLLET I REGISTRET

Registeransvarig samlar endast in den information som är nödvändig för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy och för vilka kunden eller den minderårigas vårdnadshavare har gett sitt samtycke. För att få fram företagets produkt, analys av mångfald, innehåller registret följande information om kunderna:

– namn* eller identifierare, ålder, kön, ** e-postadress, hemkommun, sport(er) som personen utövat

* Namnet samlas endast in om kunden vill få rapporten om analys av mångfald med sitt eget namn.
** Det är frivilligt att ange en e-postadress till registret. Kunden ska ange denna information om de vill få resultaten och rapporten om mångfaldsanalysen via e-post.

Genom kontaktformuläret samlas följande information in av registeransvarig:

– namn, telefonnummer och e-postadress

6. UTLÄMNANDE AV INFORMATION TILL TREDJE PART

Personlig, individuellt identifierbar information som rör en viss person kommer inte att lämnas ut till tredje part.

7. PRINCIPER FÖR REGISTERSKYDD

Den databas som innehåller kundens uppgifter finns på en server som endast är tillgänglig för utsedda personer som bemyndigats i enlighet med sina uppgifter. Servern skyddas av en lämplig brandvägg och tekniskt skydd.

Tillgång till databaser och system är endast möjlig med personliga användarnamn och lösenord, som utfärdas separat. Registeransvarig har begränsat åtkomsträttigheterna och behörigheterna till informationssystem och andra lagringsplattformar så att endast personer som är nödvändiga för behandlingen av uppgifterna har åtkomst till och kan behandla uppgifterna. Dessutom registreras databas- och systemåtkomsthändelser i loggfilerna i den personuppgiftsansvariges IT-system.

Registeransvariges anställda och andra personer är bundna av sekretess och att hålla konfidentiell information som de får i samband med behandlingen av personuppgifter.

8. DE ÄNDAMÅL FÖR VILKA UPPGIFTERNA KOMMER ATT ANVÄNDAS

Uppgifterna behandlas för ändamål som rör hantering, administration och utveckling av kundrelationen, tillhandahållande och leverans av tjänster och utveckling av tjänster. Uppgifterna kommer också att behandlas i syfte att reglera eventuella klagomål och andra anspråk. De analytiska uppgifterna kommer att användas för att analysera och statistiskt övervaka användningen av tjänsten Analys av mångfald och för att förbättra kvaliteten på tjänsten.

9. LAGRING AV DATA

Uppgifter som samlas in i registret kommer endast att lagras så länge och i den utsträckning som är nödvändig i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla syften för vilka uppgifterna samlades in. Registeransvarig bedömer regelbundet behovet av att lagra uppgifter i enlighet med sin interna uppförandekod. Registeransvarig ska dessutom vidta alla rimliga åtgärder för att se till att uppgifter som är felaktiga eller inaktuella, med hänsyn till ändamålet med behandlingen, raderas eller rättas utan onödigt dröjsmål.

10. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter som rör honom eller henne raderas från registret (”rätten att bli bortglömd”). Registrerade personer har också andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, t.ex. att behandlingen av personuppgifter begränsas i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till registeransvarig. Registeransvarig får vid behov begära att den sökande styrker sin identitet. Registeransvarig svarar kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

11. ÖVERVAKNING AV BESÖKARE

Webbplatsen använder Google Analytics för att spåra besökare och förbättra webbplatsens användbarhet. Google Analytics kan lagra tillfälliga och permanenta cookies på din hårddisk. Cookies är inte nödvändiga för att använda webbplatsen.

Du kan förhindra användningen av cookies genom att använda inställningarna i din webbläsare. Detta görs vanligtvis i menyn Hjälp, Verktyg eller Redigera. Du kan också rensa de cookies som lagras av din webbläsare i inställningarna för din webbläsare.

Besöksspårning (Google Analytics) baseras på anonyma uppgifter, som visas på en aggregerad nivå. Google Analytics registrerar information om besök, t.ex. adresser och titlar på sidor som laddats ner, information om klickade länkar, tid på sidan, webbläsarens namn och version, operativsystem och skärminformation. Google Analytics lagrar t.ex. inte din IP-adress eller din telefons MAC-adress. Om du vill förhindra att Google Analytics samlar in information om de sidor du läser kan du använda tillägget Google Analytics Opt-Out. För att blockera andra spårningskoder kan du t.ex. använda Ghostery-tillägget.

12. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

FD Education Finland Oy förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy i samband med sin affärsutveckling. Förändringar kan också baseras på förändringar i lagstiftningen.

Begäran om dataskydd

Med en begäran om dataskydd kan du be den registeransvarige att förse dig med de registrerade uppgifterna om dig eller, om nödvändigt, be om korrigeringar av dina uppgifter.